Mannen
Vrouwen
Kids
Logo

Algemene verkoopvoorwaarden


Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in geval van verkoop van producten door een professionele verkoper aan een consument. De verkoop wordt door artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt tot het leveren van een zaak, en de andere tot het betalen ervan.


In deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen van ordonnantie nr. 2016-301 van 14 maart 2016 met betrekking tot het wetgevende deel van het consumentenwetboek opgenomen.


Ter herinnering: in bovengenoemde verordening wordt onder consument verstaan, iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrij beroep of landbouwactiviteit.


De richtlijn definieert een beroepsbeoefenaar als iedere natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, die handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handels-, nijverheids-, ambachts-, vrijetijds- of landbouwactiviteit, ook wanneer hij in naam of voor rekening van een andere beroepsbeoefenaar optreedt.


Een niet-beroepsbeoefenaar wordt gedefinieerd als een rechtspersoon die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit.


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Klant

Niet-professionele koper die Producten van de Verkoper koopt.


Niet-professionele koper wordt gedefinieerd als enerzijds consument, d.w.z. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, nijverheids-, ambachts-, vrije of landbouwactiviteit vallen, en anderzijds niet-professionele koper, d.w.z. iedere rechtspersoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, nijverheids-, ambachts-, vrije of landbouwactiviteit vallen.


Verkoper

Verkoper die producten te koop aanbiedt aan klanten.In het kader van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden verwijst de Verkoper naar de vereenvoudigde naamloze vennootschap MONSIEUR TSHIRT, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van BORDEAUX onder het nummer 792 414 542 op 19 april 2013 en met maatschappelijke zetel te -8-10 RUE CANTELAUDETTE, 33310 LORMONT.Bestel

Document gebruikt door de Klant om Producten te kopen.Zij vermeldt met name de hoeveelheden van de gekochte Producten, de Prijs en de eventuele kortingen, de boetes die van toepassing zijn in geval van laattijdige betaling, de leveringsvoorwaarden van de Producten, de datum of de tijdstippen van levering van de Producten.De Verkoper heeft 24 uur om de Bestelling te aanvaarden en een kopie terug te sturen naar de Klant.Producten

Alle Producten die door de Verkoper te koop worden aangeboden in de catalogi van de Verkoper.Deze catalogi beschrijven de Producten, geven hun kenmerken weer en bepalen de overeenkomstige prijzen. Deze Producten zijn in overeenstemming met de in Frankrijk geldende regelgeving en hebben prestaties die verenigbaar zijn met het gebruik door de Klant.


ARTIKEL 2 - PRECONTRACTUELE INFORMATIE DIE AAN DE CLIËNT WORDT MEDEGEDEELD

De Klant erkent vóór elke aankoop van een Product op leesbare en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle wettelijke informatie, in het bijzonder informatie betreffende


 • De essentiële kenmerken van de Producten,

 • De prijs van de Producten en aanverwante kosten,

 • De datum of de termijn waarbinnen de Verkoper zich verbindt het Produkt te leveren,

 • Informatie over de identiteit van de Verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien deze niet uit de context blijken,

 • De naam van de Verkoper, het geografische adres van zijn vestiging en, indien verschillend, dat van zijn maatschappelijke zetel, zijn telefoonnummer en zijn e-mailadres,

 • De wijzen van betaling, levering en uitvoering van de Producten, alsmede de door de Verkoper voorziene methoden voor de behandeling van klachten,

 • Informatie over wettelijke en contractuele garanties en de procedures voor de tenuitvoerlegging daarvan,

 • De mogelijkheid om een beroep te doen op conventionele bemiddeling in geval van een geschil onder de voorwaarden waarin de consumentenwetgeving voorziet.


ARTIKEL 3 - DOEL

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder de Verkoper de Producten aan de Klant levert. Zij zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle aankopen van Producten door de Klant.

Wij herinneren u aan de bepalingen van artikel L 212-1 van de consumentenwet, waarin staat:

"In overeenkomsten tussen beroepsbeoefenaren en consumenten zijn bedingen oneerlijk wanneer zij tot doel of tot gevolg hebben dat het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst ten nadele van de consument aanzienlijk wordt verstoord.

Het oneerlijke karakter van een beding wordt beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst op het moment van de sluiting ervan, alsmede aan de hand van alle andere bedingen van de overeenkomst. Het oneerlijke karakter wordt ook beoordeeld aan de hand van de bedingen in een andere overeenkomst, wanneer de twee overeenkomsten juridisch met elkaar verbonden zijn wat de sluiting of de uitvoering ervan betreft.

De beoordeling van het oneerlijke karakter van de bedingen in de zin van de eerste alinea heeft geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de toereikendheid van de prijs of vergoeding voor de verkochte goederen of de aangeboden dienst, mits de bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld.

Vanaf hun aanvaarding door de Klant zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door de Klant aangekochte Producten, met uitsluiting van elk ander document.

Bijgevolg vervangen en annuleren deze Algemene Voorwaarden alle verklaringen, voorafgaande onderhandelingen, verbintenissen van welke aard ook, mondelinge of schriftelijke mededelingen, aanvaardingen en voorafgaande akkoorden tussen de Verkoper en de Klant.

De Klant verklaart dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden in hun geheel heeft aanvaard alvorens een Product te kopen.

Wij herinneren u aan artikel L.114-1 van de consumentenwet, waarin het volgende staat:

"De door een partij ingeroepen algemene voorwaarden hebben jegens de wederpartij slechts gevolgen indien zij ter kennis van deze partij zijn gebracht en door haar zijn aanvaard.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden waarop de ene partij zich beroept en de andere, hebben de onverenigbare clausules geen effect.

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor een periode van 10 jaar (TEN JAAR) vanaf hun aanvaarding door de Klant.

Zij kunnen later worden gewijzigd, met name om rekening te houden met wijzigingen in de wet- en regelgeving. De versie die van toepassing is op de aankoop van Producten door de Klant is de versie die van kracht is op de datum van aanvaarding van de Bestelling door de Verkoper onder de hieronder uiteengezette voorwaarden.


ARTIKEL 4 - AANKOOPPROCES VAN PRODUCTEN VIA BESTELLINGEN

De Klant zal Producten kopen door een Bestelling te plaatsen.

Deze bestellingen worden geplaatst via de volgende website

Zij zullen door de Klant aan de Verkoper worden toegezonden wanneer de Klant daarom verzoekt.

Het verkoopscontract zal pas als definitief worden beschouwd zodra de Verkoper de Bestelling heeft aanvaard en een kopie van de Bestelling aan de Klant heeft verzonden, en zodra de Verkoper de volledige prijs van de Producten heeft ontvangen.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Bestellingen vormen een ondeelbaar geheel.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden vormen in geen geval een bestelling of een verplichting voor de Klant om Producten te bestellen.


ARTIKEL 5 - PRIJS VAN DE PRODUCTEN

De Verkoper verbindt zich ertoe alle toepasselijke consumenten- en handelswetgeving na te leven.

Prijzen naar Frankrijk of naar een lidstaat van de Europese Unie zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen, exclusief verzendkosten.

Prijzen naar Frankrijk of naar een lidstaat van de Europese Unie zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen, exclusief verzendkosten.

Deze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsduur, zoals vermeld in de catalogus van de producten.

De Klant kan profiteren van de kortingen en rabatten die in de voornoemde Productencatalogus zijn vermeld, afhankelijk van het aantal aangekochte Producten.


Elke bestelling die buiten het Franse moederland wordt geleverd, kan worden onderworpen aan plaatselijke belastingen en douanerechten, die niet in de prijs van de producten of in de orderbevestiging zijn inbegrepen.

Deze extra kosten zijn uitsluitend voor rekening van de koper.

De klant erkent dat hij in dit verband een importeur is.

MONSIEUR TSHIRT zal in geen geval gehouden zijn tot het dragen van bijkomende kosten voor de levering van de bestelling anders dan de leveringskosten gefactureerd op het moment van het sluiten van de bestelling.

ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE PRODUCTEN

De Producten zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de eigenlijke Bestelling.

De betaling voor aankopen gebeurt met een kredietkaart of via een Paypal account.

De geaccepteerde betaalkaarten zijn: CB, VISA en MASTERCARD via het ADYEN systeem.

Het gebruikte ADYEN-betalingssysteem maakt veilige onlinebetalingen mogelijk via een proces van encryptie van bankgegevens.

De onderneming ADYEN is geregistreerd onder nummer 34259528 en is gevestigd te Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, Nederland

Door gebruik te maken van het door de Verkoper voorgestelde ADYEN-systeem, erkent de Klant uitdrukkelijk dat de mededeling van zijn bankkaartnummer gelijkstaat met het toestaan van het debiteren van zijn rekening voor de prijs van de bestelde Producten.

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de financiële gegevens die door de Klant via het ADYEN-systeem worden meegedeeld, niet via het computersysteem van de Verkoper worden doorgegeven.

Teneinde het proces van toekomstige Bestellingen te vergemakkelijken, wordt de Klant een systeem aangeboden voor het opslaan van zijn bankgegevens.

Indien de Klant hier uitdrukkelijk mee instemt, worden de bankgegevens uitsluitend in gecodeerde vorm opgeslagen op de server van ADYEN en worden ze slechts bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de klantrelatie.

Het opslaan van de bankgegevens van de Klant is niet verplicht om op de Site te bestellen.

De betalingsinformatie wordt verzonden volgens de hoogste veiligheidsnormen, dankzij het Secure Socket Layer protocol systeem.

Het ADYEN-systeem gaat over tot een systematische verificatie van de veiligheid van de verbinding van de Klant alvorens het betalingsformulier te verzenden naar de bankinstelling die de transactie uitvoert.

De firma ADYEN, die het ADYEN-systeem in handen heeft, is een technische dienstverlener.

Bijgevolg neemt de vennootschap ADYEN de geschillen met betrekking tot de Bestellingen niet voor haar rekening; deze worden behandeld door de Verkoper, overeenkomstig de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden.

De Verkoper is niet verplicht over te gaan tot de levering van de door de Klant bestelde producten indien de prijs niet vooraf volledig werd betaald.

Er wordt door de Verkoper geen korting verleend voor betaling vóór verzending van de bestelde producten.

In geval van niet-betaling door de Klant van het geheel of een gedeelte van de prijs van de Bestelling, behoudt de Verkoper zich, tot volledige betaling, een eigendomsrecht voor op de verkochte producten, dat hem toelaat deze producten terug te nemen.


ARTIKEL 7 - LEVERING VAN DE PRODUCTEN

De Verkoper verbindt zich ertoe dat de geleverde Producten in alle opzichten beantwoorden aan de Bestelling, aan de regels van het vak, aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen en aan de geldende Franse en Europese normen.

Bovendien is de Verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het Produkt.

Conformiteitsgebreken die zich binnen vierentwintig maanden vanaf de levering van de goederen voordoen, worden geacht op het tijdstip van levering te bestaan, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

De verpakking, het laden en het vastzetten van de Producten met het oog op het vervoer, evenals het lossen ervan op de plaats van levering, andere dan die bepaald door de Verkoper, worden door de Klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd.

De Verkoper is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, wanneer deze laatste op zijn kosten werd geplaatst of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

De Verkoper zal de Producten aan de Klant leveren in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden die in de betreffende Bestellingen zijn vastgelegd en op de datum of binnen de termijn die in de Bestellingen is aangegeven.

5 (VIJF) leveringswijzen zijn beschikbaar, volgens de volgende tarieven

 • Mondial Relay - Vrij
 • Chrono Relais - 3,90 euro inclusief belasting, gratis voor bestellingen van meer dan 40 euro.
 • Levering aan huis - Gratis
 • Colissimo 48 - 72H aan 4,90 euro TTC
 • Chronopost 24H aan 9,90 euro TTC

In het geval dat de Producten niet beantwoorden aan de regels van de kunst of aan de Bestelling, kan de Klant de Verkoper per e-mail vragen om binnen een redelijke termijn over te gaan tot een nieuwe levering van de Producten overeenkomstig de bepalingen van de Bestelling.

De eigendom van de Producten gaat over op de Klant bij de volledige betaling van de prijs door de Klant en de overdracht van de risico's van verlies en bederf vindt plaats bij de levering van de Producten.


ARTIKEL 8 - WETTELIJKE GARANTIES OP DE PRODUCTEN

De Klant erkent te zijn geïnformeerd over en verklaart volledig op de hoogte te zijn van de wettelijke garanties die van toepassing zijn op de Producten en dat hij recht heeft op deze garanties zonder verdere betaling:

 • De wettelijke conformiteitsgarantie voorzien door de Franse Consumentenwet voor producten die klaarblijkelijk defect, beschadigd of bedorven zijn of die niet overeenstemmen met de Bestelling, waardoor de Klant binnen de twee jaar na de levering van het Product, kosteloos het herstel of de vervanging van het Product kan bekomen.

 • De wettelijke garantie voor verborgen gebreken voorzien in het Burgerlijk Wetboek, voortvloeiend uit een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die het geleverde Product aantast en het ongeschikt maakt voor gebruik, op grond waarvan de Klant, binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek, de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het ongeschikt gebleken Product kan eisen.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de niet-conformiteit van de Producten binnen de bovenvermelde termijnen schriftelijk aan de Verkoper meedelen en de gebrekkige Producten terugzenden in de staat waarin hij ze ontvangen heeft, met alle elementen, met inbegrip van de accessoires, de verpakking en de gebruiksaanwijzing.

De Verkoper zal de Producten of onderdelen onder garantie die niet conform of defect blijken te zijn, terugbetalen, vervangen of repareren. In geval van levering worden de verzendkosten terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en worden de retourverzendkosten terugbetaald na overlegging van ontvangstbewijzen.

Terugbetalingen voor Producten die niet-conform of gebrekkig blijken te zijn, zullen zo spoedig mogelijk worden verricht nadat de Verkoper de niet-conformiteit of het verborgen gebrek heeft vastgesteld.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verkeerd gebruik van het Produkt, gebruik dat niet overeenstemt met de door de Verkoper verstrekte gebruiksaanwijzingen, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, of in geval van normale slijtage van het Produkt of in geval van een defect ten gevolge van een ongeval.

De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een gebrek vertonen.

Elk verzoek met betrekking tot de Producten moet worden gericht aan het adres dat is vermeld in artikel 15 (keuze van woonplaats).


ARTIKEL 9 - AANPASBARE PRODUCTEN

De Verkoper biedt de Klant een dienst van aanpasbare Producten aan.

Via deze dienst heeft de Klant de mogelijkheid om het Product van zijn keuze te personaliseren met het motief of de tekst van zijn keuze.

De Klant zal aan de Verkoper een persoonlijk ontwerp en/of tekst overmaken en zal de Verkoper verzekeren dat het ontwerp en/of de tekst vrij zijn van inbreuken op rechten van derden, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook, alsook persoonlijkheidsrechten of rechten op een naam.

In het geval dat de Klant de Verkoper een ontwerp en/of tekst stuurt die inbreuk maakt op rechten van derden, is de Klant volledig aansprakelijk.

De Klant zal de Verkoper vrijwaren tegen alle vorderingen en rechten die voortvloeien uit de schending van rechten van derden.

In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke actie tegen de Verkoper wegens schending van de rechten van derden door middel van een door een Klant besteld aanpasbaar Product, zal de Klant de Verkoper volledig vrijwaren tegen elke veroordeling die te dien aanzien tegen hem zou worden ingesteld.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aanpasbare Producten niet kunnen worden onderworpen aan het herroepingsrecht voorzien in artikel 13 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Zo luidt artikel L.121-21-8 van de Franse consumentenwetgeving:

"Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten (...) betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn".


ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAKGARANTIE

De Verkoper verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten en alle nodige vergunningen met betrekking tot de Producten en de bijbehorende documentatie en garandeert dat de Producten en de bijbehorende documentatie geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten die aan een derde toebehoren.

De verkoop van de Producten geeft de Klant geen enkel recht op de handelsmerken of onderscheidingstekens die door de Verkoper op de Producten en de bijbehorende documentatie zijn aangebracht.

Bovendien blijft de Verkoper eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, met name op de foto's, presentaties, studies, tekeningen, modellen en prototypes die in het kader van de levering van de Producten zijn vervaardigd.

Bijgevolg zal de Klant zich onthouden van reproductie of exploitatie van deze foto's, voorstellingen, studies, tekeningen, modellen en prototypes, in het bijzonder, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.


ARTIKEL 11 - VERZEKERING

De Verkoper verklaart dat hij in het bezit is van een verzekeringspolis die de financiële gevolgen waarborgt van de uitvoering van zijn aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of contractuele aansprakelijkheid die in verband met de verkoop van de Producten zou kunnen ontstaan.


ARTIKEL 12 - NALEVING VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Overeenkomstig de geldende nieuwe wetgeving en met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming verbindt de Verkoper zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de Klanten die zijn website gebruiken te beschermen en de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van zijn Klanten te waarborgen, met name door alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat deze gegevens worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

De Verkoper treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en voor het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Klanten kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners en contractuele partners die, als onderaannemers in de zin van de RGPD, betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens.

Alle verzamelde informatie wordt alleen gebruikt in het kader van de commerciële relatie van de Klant met de Verkoper en wordt nooit aan derden doorgegeven of doorverkocht.

De persoonsgegevens van klanten worden verzameld voor de volgende doeleinden

 • Beheer en verwerking van bestellingen (bestelling, levering, facturering, opvolging van bestellingen, retourzendingen en terugbetalingen...)

 • Beheer van de relatie met de Cliënten

 • het versterken en verbeteren van de communicatie van de website van de Verkoper door het versturen van nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen volgens de op de Site genoteerde voorkeuren van de Klant

 • het verbeteren en personaliseren van de aan de klant aangeboden diensten en aanbiedingen

Overeenkomstig de RGPD beschikt de Klant over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, onder de voorwaarden voorzien in de wet en de geldende regelgeving.

Om een of meer van de bovengenoemde rechten uit te oefenen, moet de Klant per post een verzoek sturen naar de klantendienst van de Verkoper.

Elk verzoek moet vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs dat de handtekening van de Klant draagt en moet het antwoordadres vermelden.

De Klant aanvaardt dat de Verkoper hem informatie betreffende de Producten en commerciële aanbiedingen per e-mail of sms toezendt onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding.

De Klant kan zich op elk ogenblik kosteloos verzetten tegen deze commerciële prospectiemailings door te klikken op de link "unsubscribe" in elke e-mail, door STOP te antwoorden per sms of door een verzoek in te dienen bij de Klantendienst.

Bij het raadplegen van de Site kan informatie met betrekking tot de navigatie van de terminal worden opgeslagen in "Cookies"-bestanden.

De Verkoper geeft deze cookies uit om het navigeren van de Klant op de Site te vergemakkelijken.

Ze kunnen ook worden uitgegeven door partners van de Verkoper om het reclameaanbod dat buiten de Site om wordt verstuurd te personaliseren.

Deze cookies worden slechts geïnstalleerd na aanvaarding door de Klant, en het verder surfen op de Website geldt als aanvaarding.

De Klant kan zich verzetten tegen het gebruik van deze cookies door zijn browser te configureren of door de machtigingen te wijzigen die hij heeft gegeven via de link voor het beheer van cookies in de footer van elk van de sites van de Verkoper, rekening houdend met het feit dat de toegang tot bepaalde diensten een voorafgaande aanvaarding van cookies kan vereisen.

De Klant aanvaardt dat de geplaatste Bestelling de Verkoper het recht geeft om hem informatie over de Producten en commerciële aanbiedingen te sturen per e-mail, sms of communicatiedienst van een derdeNa afloop van deze periode worden de contactgegevens van de Klant niet langer bewaard. De Klant heeft het recht om zich op elk moment en op verzoek kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn e-mailadres of telefoonnummer voor commerciële prospectiedoeleinden door een e-mail te sturen naar rgpd@monsieurtshirt.com
ARTIKEL 13 - HERROEPINGSRECHT

De Klant beschikt over een termijn van 14 (VIER) dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en om terugzending van het (de) door hem bestelde Product(en) te verzoeken.

De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de datum van levering van de Producten op het door de Klant opgegeven leveringsadres, en bij gebreke daarvan, vanaf de datum van de eerste aanbieding van het pakket dat de Producten bevat.

De Klant beschikt dan over een termijn van 16 (ZEVEN) dagen om het pakket terug te sturen, per post, per vervoerder of in een Afhaalpunt naar het volgende adres vermeld in artikel 15 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.Monsieur TSHIRT verlengt echter de totale termijn (herroeping + terugzending) tot een totaal van 100 dagen vanaf de datum van levering.


De volgende producten kunnen noch omgeruild noch terugbetaald worden: op maat gemaakte producten en beschermingsmaskers.

Retourzendingen zijn gratis in Metropolitan Frankrijk voor de Klant, op voorwaarde dat de door de Klantendienst van de Verkoper afgegeven leveringsbon aan de Verkoper wordt teruggestuurd.

Elke terugzending door de Klant zonder gebruik te maken van de door de Verkoper afgeleverde leveringsbon is volledig ten laste van de Klant.

Het (de) product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop en vergezeld van de factuur.

In geval van verslechtering van de verpakking of van het product kan de Verkoper de teruggave, vervanging of terugbetaling weigeren.

Elke terugbetaling is uitgesloten indien het product beschadigd, reeds gedragen of reeds gewassen wordt teruggestuurd.

Zoals vermeld in artikel 9 van deze algemene verkoopvoorwaarden, zijn aanpasbare Producten uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht, overeenkomstig artikel L.121-21-8 van de Franse consumentenwet.


ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT

De contractuele betrekkingen tussen de Klant en de Verkoper worden beheerst door het Franse recht.

Alle moeilijkheden die voortvloeien uit de uitvoering, interpretatie of beëindiging van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende Bestellingen, of meer in het algemeen uit de commerciële relatie tussen de Verkoper en de Klant, en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Bordeaux.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, met name onder auspiciën van de Commissie voor de evaluatie en controle van de consumentenbemiddeling, onder de in de consumentenwetgeving vastgestelde voorwaarden.


ARTIKEL 15 - KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de toepassing van deze voorwaarden heeft de Verkoper ervoor gekozen zijn domicilie te hebben op het volgende adres

MONSIEUR TSHIRTOnderneming


8-10 RUE CANTELAUDETTE, 33310 LORMONT


ARTIKEL 16 - CONTRACTUELE DOCUMENTEN

De contractuele betrekkingen tussen de Cliënt en de Vennootschap worden beheerst door de volgende documenten, opgesomd in oplopende hiërarchische volgorde

 • De Algemene Verkoopvoorwaarden en alle bijlagen (met inbegrip van het Bestelformulier)

 • De Orders

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1119 van het Burgerlijk Wetboek:

"In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, hebben de laatste voorrang boven de eerste".